Kuntavaalit 2017

 

Opetus ja kasvatus

  • Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Laatu säilyy ja paranee, kun ryhmäkoot pidetään kohtuullisina ja työtekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan. Uusien säädösten ja opetussuunnitelmien myötä koulut ja päiväkodit ovat murroksessa - tämä vaatii työnantajalta resursseja henkilökunnan täydennyskoulutukseen. Ryhmäkokojen merkitystä ei voi väheksyä: isossa ryhmässä ei ole aikaa keskittyä jokaiseen lapseen yksilöllisesti ja häiriökäyttäytyminen lisääntyy.
  • Sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit on korjattava pikaisella aikataululla. Meillä ei ole varaa aiheuttaa sairastumista kenellekään lapselle tai työntekijälle, sairastuneiden kustannukset ja mahdollinen työkyvyttömyys aiheuttavat ennen pitkää paljon suurempia kustannuksia kuin korjaukset.
  • Opettajia on kuultava pedagogiikkaan koskevassa päätöksenteossa. Opettajien ammattikunnassa on esiintynyt tyytymättömyyttä työnantajan linjasta määritellä "ylhäältä käsin" esimerkiksi digiopetukseen liittyviä työskentelyalustoja ja käytettäviä ohjelmia. Opettajien digiosaamista tulee kehittää, mutta ammattikuntaa tulee myös kuulla hyvistä ja huonoista käytännöistä - opettajat ovat asiantuntijoita omalla alallaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

  • Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä moniammatillisten tukipalvelujen avulla. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat kertoneet, kuinka hankalalta erilaisten paperien täyttäminen ja ramppaaminen luukulta toiselle tuntuu. Monen jaksaminen lopahtaa byrokratiaviidakkoon. Meidän on kehitettävä ns. yhden luukun palveluita, jolloin nuori voi saada tukea erilaisiin ongelmiinsa yhdestä paikasta, kuten Ohjaamosta Helsingissä. Koulupudokkaiden määrä on huomattavasti vähentynyt kuluneen valtuustokauden aikana ja meidän on pidettävä siitä huolta jatkossakin - yhtään nuorta ei ole varaa päästää syrjäytymään yhteiskunnasta. 
  • Opinto-ohjauksen ja oppilashuollon resursseja tulee lisätä. Ohjauksella ja oppilashuollon palveluilla on suuri merkitys opintojen jatkumisen kannalta. Helsingin tulee jatkaa positiivisen diskriminaatio rahan myöntämistä niille kouluille, joissa on keskimääräistä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja alueella alhainen sosioekonominen status. Lisärahalla voidaan tehostaa opintojen tukipalveluita, kuten pienryhmien muodostamista ja lisäopintoja esimerkiksi suomen kielen opintoihin.
  • Harrastustakuu Helsinkiin. Lapsille ja nuorille on tarjottava maksuttomia ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Jokaisella tulisi olla ainakin yksi harrastus, jonka kokee itselleen mieluisaksi. Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset parantavat kaikenikäisten sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia ja vaikuttavat myös sosiaalisella tasolla esimerkiksi yksinäisyyden kokemisen vähenemiseen.

 

Lapsiperheiden arki

  • Pienille koululaisille on järjestettävä riittävästi aamu- ja iltapäivätoimintaa. Pienten koululaisten ei pidä joutua viettämään pitkiä aikoja yksin kotona aamuisin tai iltapäivisin. Kaupungin on otettava palveluihinsa myös koulujen aamupäivätoiminta, sillä monet vanhemmat aloittavat työnteon jo reippaasti ennen lasten koulupäivän alkamista.
  • Yksinhuoltajien ja vuorotyöläisten työssäkäymistä on tuettava joustavin tukipalveluin. Ilta- ja vuorohoidon päiväkotipaikkoja tulee olla riittävästi kaikille halukkaille, jotta vanhemman työssäkäynti onnistuu. Päiväkotipaikkoja tärkeämpi toimenpide olisi kuitenkin kodinhoitajapalvelun palauttaminen palveluihin: jos perhe voisi saada hoitajan kotiin vanhemman ilta- tai yötyön ajaksi, lapsi pääsisi nukkumaan omaan sänkyynsä, eikä hänen päivärytminsä sekoittuisi vanhemman epäsäännöllisten työaikojen vuoksi.
  • Helsingissä säilytettävä subjektiivinen päivähoito-oikeus ja edettävä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Jokaisella lapsella tulee olla tasavertainen oikeus varhaiskasvatukseen huolimatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä vai eivät. Perheiden tilanteet ovat erilaisia: on väärin arvottaa perheiden tarvetta varhaiskasvatukseen työtilanteen mukaan, sillä monesti juuri niissä perheissä, joissa on esimerkiksi työttömyyttä, voi päiväkoti palveluna edistää koko perheen hyvinvointia.

 

Share This